Salgs- og leveringsbetingelser


(Bruk fanene for å velge)

Tilbud er kun gjeldende i 30 dager fra pristilbudet er avgitt, med mindre annet er angitt. Avtaler utover pristilbud og ordrebekreftelse er kun bindende etter skriftlig bekreftelse fra Polyvox Norge AS.

Ordre bør avgis skriftlig til Polyvox Norge AS. Alle ordrer effektueres på grunnlag av disse salgs-betingelser samt eventuelle supplerende avtaler.Endringer i forhold til Polyvox salgsbetingelser er kun bindende hvis de er avtalt skriftlig.

Opphavsrett er kundens ansvar å sikre alle opphavsrettigheter til det materiale som helt eller delvis skal inngå i et bestilt produkt.

Leveringstid regnes fra ordremottakelse – forstått som mottakelse av alt nødvendig materiale og godkjent prøvetrykk og filmer etter våre spesifikasjoner. Såfremt kunden ikke innen rett tid har oppfylt de inngåtte avtaler eller på annen måte har forsinket leveringens utførelse, for eksempel ved tilføyelse eller endringer i ordren, er Polyvox berettiget til å forlenge leveringstiden med en etter omstendighetene rimelig frist, med mindre Polyvox foretrekker å heve den inngåtte avtalen.

Priser er om ikke annet er avtalt, alltid oppgitt i Norske kroner, fra fabrikk, eksklusive MVA og frakt. Hvis Polyvox omkostninger ved oppfyllelse av ordrens levering skulle økes som følge av uventede stigninger i prisen på råvarematerialer, arbeidslønn, frakt rater, forsikringspremier, toll, vareavgifter, valutakurser eller andre forhold som Polyvox ikke er herre over, forbeholder Polyvox seg retten til å heve prisen forholdsmessig.
Betaling – For førstegangs kunder og kunder uten kreditt gjelder forskuddsbetaling. Hvis ikke betalingen skjer til rett tid, forbeholder Polyvox seg rett til å beregne en månedlig rente på 1% pr. påbegynte måned av fakturaens sluttbeløp, til betaling foreligger. Polyvox er ikke forpliktet til å følge inkassolovens § 9-11 i tilfelle inkasso. Såfremt det blir gitt kreditt har Polyvox rett til å be om nødvendig sikkerhet, samt å innhente nødvendige kredittverdighetsopplysninger. Hvis resultatet av vurderingen ikke er tilfredsstillende, er Polyvox til enhver tid berettiget til å trekke tilbake ordren uten rettslig eller økonomiske konsekvenser for Polyvox.

Ansvar – Det påhviler kunden et ansvar for å forsikre alt materiale som overleveres Polyvox, i det oppbevaring av originalmateriale m. v. er for kundens risiko. Polyvox har i intet tilfelle ansvar for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste, eller annet indirekte eller avledet tap. Såfremt kjøperen kan godtgjøre at varen ikke overholdt de avtalte spesifikasjoner ved levering, er Polyvox etter eget valg forpliktet til å rette mangelen, foreta omlevering, eller refundere kjøpesummen.Polyvox kan ikke gjøres ansvarlig for skade som er en følge av uriktig bruk av varen. Denne begrensning iPolyvox ansvar gjelder ikke dersom det fra Polyvox side foreligger grov uaktsomhet. I dette tilfelle vil Polyvox kunne yte erstatning som imidlertid aldri kan overskride prisen for det aktuelle arbeidets utførelse hos Polyvox – tilsvarende fakturaverdien. Polyvox fraskriver seg ethvert ansvar for forhold som skyldes masterens beskaffenhet.

Reklamasjon – Etter levering skal kunden straks undersøke om det foreligger mangler – kvantitative eller kvalitative. Dersom slike mangler foreligger må kunden reklamere straks. Gyldig reklamasjon må fremsettes skriftlig, senest 8 (åtte) dager etter levering.

Force majeure – Skulle leveringen være forhindret på grunn av force majeure, fritar dette Polyvox for oppfyllelsesplikten og ethvert ansvar. Polyvox forbeholder seg videre retten til helt eller delvis å annullere avtalen eller å forskyve leveringstidspunktet tilsvarende. Under force majeure regnes blant annet arbeidskonflikter, statsinngrep av enhver art, mangler på driftsmidler, eller omstendigheter for øvrig som ligger utenfor Polyvox kontroll og som påvirker Polyvox mulighet til å oppfylle sine leveringsforpliktelser.

Tvister som måtte oppstå mellom Polyvox og kunden skal bringes inn for Tinn og Heddal Herredsrett. Likeledes skal Norsk Lov være gjeldende ved disse tvisters rettslige behandling.